Адмирал Нахимов
Адмирал Нахимов

Бронза, Россия.нахимовнахимов

Ширина:10
Высота:15
Бронза:0.7 кг
5 400 руб

нахимовнахимовнахимовАдмирал П. С. Нахимов